PRIM. DR. MIRKO ŠARAN, DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA DERVENTA:

NASLOVNICA-A

INTERVJU – PRIM.DR. MIRKO ŠARAN, DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA DERVENTA

PRIM. DR. MIRKO ŠARAN,
DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA DERVENTA:

ZADOVOLJAN PACIJENT
PRIMARNI JE CILJ  NAŠEG RADA

Tekst Rašid Hakić
Fotografije Dom zdravlja Derventa

Općina Derventa, po osnovu privrednog razvoja, slovi kao jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Cestovna povezanost i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, čemu je posvećena općinska uprava, samo su neki od razloga koji opredjeljuju domaće, ali i veliki broj stranih investitora, da poslovne ideje realizuju u Derventi.
Ukupnom pozitivnom miljeu doprinosi i kvalitetno uređen sistem zdravstvene zaštite koji se pruža u Domu zdravlja.
I dok je bh. zdravstvo već odavno u dobroj mjeri oboljelo, ova zdravstvena ustanova može poslužiti kao primjer uspješnosti.
Predvodi je primarijus Mirko Šaran, kome je već šest puta povjereno da bude na čelu menadžmenta.
Prvi čovjek ove zdravstvene ustanove, uprkos nemjerljivom ličnom doprinosu za postignuti nivo zdravstvene zaštite, ističe da za sve uspjehe zasluge pripadaju saradnicima.

 

DECENIJE RAZVOJA ZDRAVSTVA U DERVENTI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Šaran, kada je počelo organizovano i stručno pružanje zdravstvenih usluga i kako je tekao razvoj zdravstve zaštite u Derventi?

PRIM. DR. MIRKO ŠARAN:
Organizovana zdravstvena zaštita u Derventi počela je austrougarskom okupacijom.
Januara 1885. godine otvorena je prva opštinska bolnica sa sedam bolesničkih soba i 25 postelja, a iste godine otvorena je i prva apoteka.
Zbog ozbiljnih zdravstvenih problema 1904. godine izgrađena je nova zgrada bolnice sa higijensko-sanitarnim i građe       stema koji će obezbijediti najviši nivo kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje naš Dom zdravlja pruža za stanovnike.
Pored sertifikacije koja je obavezna za zdravstvene ustanove obavljena je i akreditacija pojedinih službi čime je značajno podignut kvalitet pružanja usluga.
Akreditovana su tri tima porodične medicine, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici.
Naša zdravstvena ustanova smještena je u dva objekta u gradu i četiri objekta na terenu.
U centralnoj zgradi Doma zdravlja organizovane su medicinske službe i to Služba porodične medicine, Ambulanta za specijalističke konsultacije-Ginekologija, Ambulanta za specijalističke konsultacije-Pedijatrija, Služba za RTG i UZV dijagnostiku, Služba stanice hitne medicinske pomoći, Služba za preventivnu dječiju i opštu stomatologiju, Služba za biohemijsku-hematološku laboratorijsku dijagnostiku-Laboratorija, Služba za higijensko-epidemilišku zaštitu,
Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Porodilište.
Djelatnost specijalističke medicinske prakse obuhvata obavljanje djelatnosti medicinskog liječenja i savjetovanja doktora porodične medicine, medicine rada, pedijatra, ginekologa, fizijatra, radiologa, psihijatra i psihologa.
U okviru Doma zdravlja djeluje Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, u okviru koje se provode dijagnostičke procedure iz oblasti standardne radiografije, mamografije i ultrazvuka, Služba za biohemijsku-hematološku laboratorijsku dijagnostiku, služba za snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima, kao i podrška nemedicinskih službi i to Pravne, Finansijske i Tehničke službe.
Djelatnosti stomatološke prakse obavlja se kao djelatnost preventive, dječije i opšte stomatologije, ortodoncije, te usluge zubne protetike.
Zadovoljan pacijent primarni je cilj rada svih zaposlenih u ustanovi, uz neprekidno unapređenje kvaliteta rada, zadovoljenje sadašnjih i budućih zdravstvenih potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga.

OPTIMALNI KAPACITETI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojim prostornim kapacitetima raspolažete?

PRIM. DR. M. ŠARAN:
Naša zdravstvena ustanova smještena je u dvije zgrade u u gradu, površine 4067,49 metara kvadratnih i dvije ambulante porodične medicine na terenu površine 200 metara kvadratnih. U Službi porodične medicine Doma zdravlja ima ukupno 10 timova. Osam u sjedištu Doma zdravlja i 2 tima u terenskim ambulantama. Terenske ambulante porodične medicine nalaze se u naseljima sa udaljenošću od sjedišta Doma zdravlja i to Ambulanta Osinja, 25 kilometara i Ambulanta Kalenderovci, udaljena 12 kilometara. U navedenim ambulantama nalaze se kompletni timovi porodične medicine koje čine jedan doktor specijalista porodične medicine i dvije medicinske sestre – tehničara, doedukovani iz porodične medicine.
Punkt ambulante porodične medicine, gdje je obezbijeđen rad medicinskog tehničara, nalazi se u Crnči udaljen 20 kilometara od sjedišta Doma zdravlja.
Aktivna registracija je urađena krajem 2006 godine. Od tada do danas se radi doregistracija stanovništva, a broj registrovanih po timu je od 2000 do 2400 stanovnika. U centralnoj zgradi Doma zdravlja organizovane su Služba porodične medicine, Ambulanta za specijalističke konsultacije-Ginekologija, Ambulanta za specijalističke konsultacije-Pedijatrija, Služba za RTG i UZV dijagnosiku, Služba stanice hitne medicinske pomoći, Služba za preventivnu dječiju i opštu stomatologiju, Služba za biohemijsko-hematološku laboratorijsku dijagnostiku-Laboratorija, Služba za higijensko-epidemilošku zaštitu, Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Porodilište.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko je uposleno medicinskog kadra?

PRIM DR. M. ŠARAN:
U Domu zdravlja zaposlena su 143 radnika, od čega 110 medicinskog 33 nemedicinskog kadra.
Sa visokom stručnom spremo su 32 zaposlena, od kojih 11 specijalista, deset ljekara opšte prakse, dva ljekara su na specijalizaciji, šest ljekara stomatologa od kojih je jedan specijalist ortodont i 1 specijalist dječije i preventivne stomatologije, jedan diplomirani inžinjer medicinske radiologije, jedan diplomirani farmaceut, odnosno medicinski biohemičar i jedan diplomirani psiholog. Sa višom stručnom spremom je sedam zaposlenika i to četiri medicinska tehničara opšteg smjera, jedan RTG tehničar, jedan sanitarni tehničar i jedan fizioterapeutski tehničar.
Srednju stručnu spremu posjeduju 62 radnika od kojih 40 medicinskih tehničara opšteg smjera, 7 stomatoloških tehničara, 1 zubni tehničar, 6 laborantskih tehničara, 2 fizioterapeutska tehničara, 5 akušersko-ginekoloških tehničara, 1 sanitarni i 1 farmaceutski tehničar.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su osnovni zadaci službe porodične medicine, a šta ostalih službi?

PRIM. DR. M. ŠARAN:
Služba porodične medicine odgovorna je za pružanje sveobuhvatne zdravstvene zaštite stanovništvu koje živi na teritoriji lokalne zajednice.
Ovom djelatnošću obezbjeđuje se provođenje aktivnih i pasivnih mjera zdravstvene zaštite djece od 6 do 19 godina i odraslog stanovništva. Obezbjeđuju se mjere aktivne i pasivne zdravstvene zaštite školske djece do 19 godina. kroz sistematske i kontrolne preglede učenika i preglede radi profesionalne orjentacije, vakcinacija u skladu sa planom imunizacije, usluga zdravstvenog nadzora u školama, zdravstveno-vaspitni rad kroz male grupe, intervjue, predavanja, te preglede i intervencije u smislu prevencije i liječenja oboljenja, stanja i povreda.
Kroz djelatnost porodične medicine obezbjeđuje se provođenje aktivnih i pasivnih mjera zdravstvene zaštite odraslog stanovništva, od 19 i više godina, usmjerenih na unapređenje zdravlja i sprečavanje oboljenja, rano otkrivanje i blagovremeno liječenje naročito onih oboljenja koja su najčešći uzroci smrti i invalidnosti.
U sjedištu Doma zdravlja Derventa ima 10. timova porodične medicine i dva tima porodične medicine koja se nalaze na terenu i to u Osinji i Kalenderovcima. U svakom Porodičnom timu rade jedan doktor i dvije medicinske sestre.
Specijalističko-ginekološka ambulanta obezbeđuje specifične oblike zdravstvene zaštite žena starijih od 15 godina života.
Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja žene, njene generativne funkcije, održavanje fiziološkog stanja, planiranje porodice, praćenje trudnoće, pripreme za porod, kao i sprječavanje patoloških stanja i liječenje oboljelih.
Ovu organizacionu službu čine dva tima, u kojima su dva ginekologa, četiri medicinske sestre-tehničara, od kojih je jedna citoskriner i jedna viša medicinska sestra.
JZU Dom zdravlja Derventa ugovorio je pružanje usluga iz oblasti ginekologije za opštinu Brod, gdje svake sedmice utorkom od 8. do 14. časova jedan ginekolog radi u ginekološkoj ambulanti Brod.
Pedijatriju kao organizacionu službu čine dva tima, u kojima su dva pedijatra i dvije medicinske sestre-tehničara, a rade u dvije smjene.
U okviru Službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku se izvode dijagnostičke procedure standardne radiografije, radiografije u stomatologiji, mamografija i ultrazvučni pregledi.
Poboljšani su uslovi rada u službi prvenstveno u smislu digitalizacije uopšte kao i digitalizaciju analogne opreme. Rad u Službi hitne medicinske pomoći organizovan je 24. sata tokom cijele godine i raspoređen radnim danom u dvije smjene i dežurstvo doktora.
Stanica hitne medicinske pomoći ima odgovarajuću opremu za pružanje hitne medicinske pomoći na području koje pokriva Dom zdravlja.
Služba za biohemijsko-hematološku i laboratorijsku dijagnostiku obavlja djelatnost po standardu ISO 15189 i radi u sastavu jedan biohemičar i šest laboranata. Ova djelatnost u realizaciji plana rada obezbjeđuje laboratorijsku dijagnostiku za sve segmente primarne zaštite.
Osnovne aktivnosti Službe za higijensko-epidemiološku djelatnost su evidencija i prijava nezaraznih bolesti, vođenje registra kliconoša i hroničnih nezaraznih bolesnika u  skladu sa propisima, registracija i kontrola sanitarno-higijenskog stanja javnih vodnih objekata i kontrola higijenske ispravnosti vode za piće u skladu sa propisima, kontrola dispozicije otpadnih materija i vode, vodotoka u skladu sa zakonskim propisima, epidemiološka obrada i sanacija zaraznih bolesnika, higijensko-epidemiološki nadzor nad predškolskim, školskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i sredstvima javnog prevoza, licima koja podliježu zdravstvenom nadzoru i medicinskoj kontroli prema propisima, izrada godišnjeg plana vakcinacija, koordinacija nabavke i distrubucije vakcina do vakcionih punktova i kontrola sprovođenja vakcinacije, planira, stimuliše i učestvuje u realizaciji promotivnih i zdravstvno-vaspitnih aktivnosti, kontrola vođenja medicinske dokumentacije, evidencije i izvještavanja sa stanovišta obuhvata, kvalitet i blagovremenost i u toj oblasti vrši obuku kadra i pruža neophodnu pomoć.
Centar bazične rehabilitacije je i akreditovana služba u koju dolaze pacijenti upućeni od strane porodičnog doktora zbog pružanja usluga rehabilitacije u posttraumetskim stanjima, stanjima nakon hirurškog liječenja povreda ili deformiteta, kod akutnog bolnog sindroma, u egzacerbaciji hroničnog bolnog stanja ili oboljenja lokomotornog aparata, upalne ili neupalne geneze, disregulacije posture kod djece.
Tim Službu za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici čini jedan doktor specijalista fizijatar, jedan viši fizioterapeut, jedan fizioterapeut i jedan medicinski tehnicar.
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja naše medicinske ustanove je dobio rješenje i status akreditivane organizacione jedinice i predstavlja sveobuhvatnu i pristupačnu službu za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici. U sklopu službe radi i Metadonski centar. Porodilište doma zdravlja, kao vanbolnička kategorija porodilišta, ima adekvatan prostor i opremu za pružanje i obavljanje djelatnosti iz domena akušerstva, za vođenje i završetak normalnog fiziološkog poroda, zbrinjavanje i praćenja stanja porodilje i novorođenčeta poslije poroda, te hirurških intervencija koje prate fiziološki porod.
Porodilište funkcioniše po principima „Baby friendly hospital“ i u njemu je omogućeno, uz adekvatno edukovano zdravstveno osoblje, provođenje programa „Deset koraka za uspješno dojenje“.
Program se realizuje tako što je novorođenče od svog rođenja, pa do izlaska sa Porodilišta, zajedno s majkom. Radni tim Porodilišta čine 2 doktora specijalista ginekologije i akušerstva, 2 doktora specijalista pedijatrije, 5 medicinskih sestara-akušerskog smjera, 1 viša medicinska sestra-odgovorna sestra porodilišta i pomoćno osoblje.

POSVEĆENOST PACIJENTU

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su osnovi elementi misije i vizije?

PRIM. DR. M. ŠARAN:
Misija Doma zdravlja Derventa je gotovo u cjelosti određena pravnim okvirom u Republici Srpskoj.
Polazeći od naprijed istaknutog, organi Doma zdravlja biće u narednom periodu opredjeljeni i posvećeni da u cjelosti, sve medicinske službe i svi zdravstveni radnici, na načelima profesionalne etike i deontologije pružaju i sprovode zdravstvenu zaštitu na području opštine Derventa u pravcima promocije zdravlja, zdravstvene edukacije građana o najčešćim zdravstvenim problemima, metodama njihove identifikacije i kontrole, prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije bolesti i povreda, pružanja hitne medicinske pomoći, otkrivanja i redukcije faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti, pružanja usluge preventivne, dječije i opšte stomatologije sa protetikom, zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, rehabilitacije u zajednici, imunizacije stanovništva protiv zaraznih bolesti, liječenja u kući, palijativne njege, hitnog sanitetskog prevoza, obezbjeđivanja lijekova i medicinskih sredstava i higijensko – epidemiološke zaštite.

NE MOŽE SE BITI DIREKTOR U JEDNOJ, A POPODNE RADITI U DRUGOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta je najveći uzrok stanja u zdravstvu, u kojem se trenutno nalazi?

PRIM. DR. M. ŠARAN:
Devedesetdevet posto problema u zdravstvu riješili bi se izborom kvalitetnog kadra na direktorske pozicije.
Smatram da je dodatna edukacija za direktore itekako potrebna, prije svega u oblasti menadžmenta.
Imenuju se oni koji nemaju iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima.
Druga ništa manje bitna stvar, a što svih proteklih godina provodim u praksi odkako sam direktor Doma zdravlja je njegovanje kolektiva, izbor dobrih saradnika, korektan odnos prema zaposlenima, kvalitetno i pravilno vrednovanje zaposlenih bez izuzetaka.
Treći bitan element je da direktor mora biti uzor u svakom smislu te riječi.
Direktor ne može istodobno raditi u nekoj drugoj firmi ili privatno popodne. Mora biti vrjedniji od drugih i tražiti od drugih maksimum.
Mora biti što manje ovisan i politici, biti profesionalac koji odgovorno radi svoj posao, biti radnik i borac na duge staze, imati dugoročnu orjentaciju i poštovati sve ono što je obavezno i zakonom propisano.

PROCEDURA JE ZAKON

BH BUSINESS MAGAZINE:
Dom zdravlja na čijem ste čelu cetificirana je ustavova.
Šta ste time dobili?

PRIM. DR. M. ŠARAN:
Kada je započeto sa procesom certifikacije u zdravstvenim ustanovama, među prvima smo počeli sa inplementacijom propisa, jer sam smatrao da je to postupci i radnje koji će nam pomoći da dodatno uredimo naš rad i funkcionisanje.
Na žalost, više od 70 posto naših zdravstvenih ustanova taj proces nije implementirao.
Sada vidim da se to razvodnjava u smislu da je bilo propisano recertificiranje svake četiri godine, a sada svakih sedam.
Do sada smo morali imati obavezu da cijela ustanova bude certifikovana, a sada može dio po dio, sve da bi se omogućilo manje uspješnim i manje sposobnim da ispune uslove certificiranja.
Šta smo mi dobili certifikacijom?
Obaveze u oblasti cerifikacije i akreditacije, pogotovo standarda ISO 9001, dovode u poziciju da trebate poštovati propisane procedure i pravilnike, da imate jasno definisane procese u ustanovi u svim oblastima i da poštujući sve to morate raditi na jedan drugačiji, ali mnogo efikasniji način, od onog na koji smo navikli.
Procedura je zakon.
To znači da u svim segmentima imate definisane procedure i sandarde i nemate manevarskog prostora da radite nešto po svome, što i nije primjereno savremenom svijetu.
Poštujući te procedure i standarde, mi smo u poziciji da radimo na drugačiji, bolji način.
Mislim da je to preduslov drugačijeg načina rada i poimanja posla, a time i uspješnog funkcionisanja ustanove dugoročno.

U DERVENTI JE SRAMOTA BITI NEUSPJEŠAN

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Šaran, šta je tajna općedruštvenog napretka Dervente?

PRIM . DR. M. ŠARAN:
Derventa je iz rata izašla porušena, bez i jednoj neoštećenog krova, a Dom zdravlja je bio ruševina.
Danas kada posmatram pojedine zdravstvene ustanove koje su ostale netaknute u toku rata, a ništa nisu učinile tokom proteklih poslijeratnih godina, pitam se šta ti ljudi uopšte rade.
Uspjeh Dervente, a time i Doma zdravlja su relaksirani politički odnosi, napori lokalne vlasti, sa opštinskim načelnikom na čelu, da se napravi povoljno opštedruštevno okruženje za privredni razvoj i privlačenje investicija.
Zahvaljujući tome imamo pozitivnu atmosferu za poslovanje i za investiranje i u takvim uslovima sramota je biti neuspješan.
U gradu u kome ništa ne funkcioniše vi ste isti kao i svi ostali.
A u gradu u kojem većina radi dobro ne možete raditi na neki svoj način, jer ste osuđeni na propast.

Danas je naš Dom zdravlja jednako uspješan kao i većina drugih javnih preduzeća u Derventi, u kojoj vlada društvena i politička atmosfera koja može biti uzor široj zajednici.
Povoljan ambijent može da stvori samo lokalna vlast, jer ako imate lošu lokalnu vlast i opštinskog načelnika koji nema kapacitet da okupi sve snage i u funkciju stavi sve raspoložive resurs, malo je koristi od toga koliko je uspješna entitetska ili državna vlast.
Derventa i Dom zdravlja primjer su kako se može biti uspješan.
To morate znati i što je još važnije, htjeti.
Naši pacijeni to zaslužuju i ponovo naglašavam, zadovoljan pacijeti naš je primarni cilj.

BIOGRAFIJA

PRIM. DR. MIRKO ŠARAN rođen je 11 . 4 . 1959. godine u Konjicu.
Oženjen je i otac jednog djeteta.
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 11. 2.1986. godine i stekao stručni naziv doktor medicine. Stručni naziv specijalista ginekologije i akušerstva stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 30.9.1997. godine. Odlukom Ministra zdravlja i socijalne zaštite od 07.04.2015.godine dodijeljen mi je naziv Primarijus.
Od 1986. do 4. 2.1988. godine radio je kao doktor medicine u OOUR Dom zdravlja Konjic, a od 4. 2.1988. godine do 31. 3.1992.godine kao doktor medicine u OOUR Dom zdravlja Derventa.
Za vrijeme minulog rata bio je zatvoren u logoru muslimansko-hrvatskih oružanih formacija, potom prvi povjerenik opštine Derventa za tadašnji Medicinski centar Derventa i doktor u sanitetu Vojske Republike Srpske. U Medicinskom centru Derventa radio je od 7. 7. 1992.godine, pa do osnivanja današnjeg JZU Dom zdravlja Derventa 28.4.1995.godine, u kome radi i danas kao specijalista kosultant, ginekolog i akušer u ambulanti za specijalističke konsultacije iz ginekologije, zatim kao rukovodilac Porodilišta i direktor JZU Doma zdravlja Derventa.
Drugog decembra 1999.godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora JZU Doma zdravlja Derventa, a nakon sprovedenog javnog konkursa 28.12.1999.godine, odlukom Skupštine opštine Derventa imenovan je za direktora JZU Doma zdravlja Derventa, gdje je ostao do danas. Za doprinos organizaciji zdravstvene službe Komora doktora medicine Republike Srpske mu je dodjelila Povelju Novembra 2006. godine.
U dosadašnjem periodu uspio je obezbijediti da Dom zdravlja Derventa u kadrovskom pogledu bude u potpunosti osposobljen za obavljanje svih registrovanih djelatnosti, zatim da sve medicinske službe Doma zdravlja budu opremljene odgovarajućom i predviđenom medicinskom i ostalom opremom, te da svi prostorni kapaciteti budu renovirani i adaptirani za kvalitetno pružanje predviđenih zdravstvenih usluga vodeći računa da se poboljšaju uslovi rada zaposlenih.
Finansijskim sredstvima obezbjeđenim iz kredita Svjetske banke, uz finansijsko učešće Doma zdravlja Derventa, te međunarodnim donacijama izvršeno je renoviranje i adaptacija, između ostalog, i prostorija Službe porodične medicine, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, Centra za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, Službe za biohemijsko-hematološku laboratorijsku dijagnostiku, Službe za ultrazvučnu i RTG dijagnostiku, Službe za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju, Porodilišta i Službe hitne medicinske pomoći.
Sopstvenim finasijskim sredstvima izvršena je nabavka savremene medicinske opreme u svim navedenim službama kao i nabavka novih vozila za sanitetski prevoz pacijenata, te prevoz pacijenata na hemodijalizu.
Od imenovanja za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Derventa, i to 1998. godine pa do danas, vodi računa o kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga na način poboljšanja i unapređenja kvaliteta rada i odgovornosti zaposlenih, te vodeći prvenstveno računa da rad Doma zdravlja Derventa bude usaglašen sa pozitivno pravnim propisima kojima se reguliše oblast zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, sistema javnih službi, oblast rada i zapošljavanja, oblast finansija, itd.
Nakon raspada bivšeg RO Medicinskog centra Derventa, te stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz jula 1999.godine te, a u okviru mandatnih perioda unutar kojih je obavljao funkciju direktora Doma zdravlja Derventa, uspješno je rukovodio procesom reorganizacije i uspostvljanja JZU Doma zdravlja Derventa kao zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite organizovane po modelu porodične medicine sa timovima porodične medicine i Službama za biohemijsko-hematološku laboratorijsku dijagnostiku, za ultrazvučnu i RTG dijagnostiku, za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju, za hitnu medicinsku pomoć za higijensko-epidemiološku zaštitu, zatim sa Centrom za zaštitu mentalnog zdravlja, Centrom za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, Porodilištem i Ambulantama za specijalističke konsultacije iz ginekologije i pedijatrije, te uspostavljanjem od 2010. godine KSZ u opštini Derventa kroz rad specijalista- kosultanata u prostoru Doma zdravlja.
Na takav način, vodeći računa o svim aspektima poslovanja Doma zdravlja, izvršeno je permanentno unapređenje pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu Dervente i kao takav Dom zdravlja Derventa predstavlja danas značajnu i uspješnu javnu ustanovu u opštini Derventa i Republici Srpskoj.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com