SREĆKO STOJAKOVIĆ, DIREKTOR PODRUČNE PRIVREDNE KOMORE DOBOJ:

NASLOVNICA

INTERVJU-SREĆKO STOJAKOVIĆ

SREĆKO STOJAKOVIĆ, DIREKTOR PODRUČNE PRIVREDNE KOMORE DOBOJ:

SVE NAŠE AKTIVNOSTI PODREÐENE SU
INTERESU PRIVREDNIKA

Tekst: Rašid Hakić
Fotografije: Područna privredna komora Doboj

Privredna razvijenost dobojske regije krajem osamdesetih godina prošloga vijeka bila je itekako intezivna, zahvaljujući iskorištavanju, kako prirodnih resursa tako i zahvaljujući geografskom položaju i cestovnoj povezanosti sa okruženjem. Bila je mjerilo uspjeha.
Čime danas, u novim ekonomskim realitetima, raspolaže ovo područje?
Koji privredni subjekti su uspjeli da se izbore za značajna mjesta na biznis mapi u makro okruženju i kakva je uloga komorskog sistema u stvaranju povoljnog privrednog ambijenta?
Na navedena i druga pitanja odgoorio je Srećko Stojaković, direktor Područne privredne komore u Doboju i vrsni poznavalac privrednog stanja ove regije.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Stojaković, od kada djeluje Privredna komora u Doboju i kroz koje organizacione i druge promjene je prolazila?

S. STOJAKOVIĆ:
Privredna komora u Doboju potiče još iz 1952. godine, kada je osnovana Trgovinska komora BiH sa sjedištem u sedamnaest regionalnih područja BiH, a kada je formirana i Trgovinsko-ugostiteljska komora za grad i srez Doboj. Već 1962.godine, postojeće trgovinsko-ugostiteljska, poljoprivredno-šumarska, industrijsko-građevinska i saobraćajna komora, kao i zadružni savez, uključene su u zajedničku privrednu komoru opšteg tipa unutar komorskog sistema SFRJ i BiH, a te iste godine takođe su formirane osnovne privredne komore u sedam regija BiH, među kojima i osnovna privredna komora za regiju Doboj.
Uz zanemarljive izmjene, ovakva Privredna komora regije Doboj postojala je do 1992.godine, a od 1996. godine jedna je od pet regionalnih odnosno područnih privrednih komora u jedinstvenom komorskom sistemu Republike Srpske. Rad i funkcionisanje komore regulisani su posebnim Zakonom o privrednoj komori Republike Srpske, koji definiše kontinentalni tip privredne komore, zasnovan na iskustvima evropskih zemalja, koje su lideri u privrednom razvoju, kao što su Austrija, Njemačka, Francuska, Holandija i Italija.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su osnovne opće karakteristike Područne privredne komore u Doboju?

S. STOJAKOVIĆ:
Područje Privredne komore Doboj obuhvata površinu od preko tri hiljade kvadratnih kilometara, od čega je oko stotinu i sedamdeset hiljada hektara poljoprivredne površine, te blizu tri stotine hiljada stanovnika u lokalnim zajednicama grad Doboj i opštine Brod, Derventa, Šamac, Modriča, Vukosavlje, Petrovo, Stanari i Teslić. Državna granica BiH sa Republikom Hrvatskom na sjeveru i entitetska granica sa FBiH na istoku, jugoistoku i jugu, daju ovom području odgovarajući geostrateški značaj.
Područje dobojske komore je prirodna raskrsnica puteva, najveće željezničko čvorište u BiH, te raskrsnica drumskih puteva sa lokacijom na koridoru 5C i svim ostalim drumskim saobraćajnicama. U ostale komparativne prednosti mogli bi se ubrojati vodotokovi I to rijeka Sava kao granica sa Hrvatskom, Bosna, Usora, Spreča i Ukrina, te nalazišta i rudnici uglja, kamena i krečnjaka, uz natprosječnu gustinu naseljenosti od blizu stotinu stanovnika po kvadratnom kilometru.
Privredna komora Doboj je nevladina, nezavisna i neprofitna, stručno-poslovna organizacija privrednih društava i drugih pravnih lica, koja obavljaju privrednu djelatnost na području komore. Ima svojstvo pravnog lica, te uobičajene komorske organe upravljanja i karakteristične oblike komorskog organizovanja kao što su granski privredni savjeti i grupacije.
Poslovanje odvija u vlastitom poslovnom objektu, koji se sastoji od velike konferencijske amfiteatar sale sa devedeset mjesta, male sale sa dvadeset mjesta i dvanaest kancelarija sa pomoćnim prostorijama.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koja je djelatnosti i šta predstavlja misiju i viziju Privredne komore u Doboju?

S. STOJAKOVIĆ:
Najznačajnija djelatnost Komore je zastupanje interesa privrednih društava, odnosno članstva pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema, a što obuhvata učešće u pripremi privrednog zakonodavstva, mjera i mehanizama ekonomske politike i, putem javnih rasprava i sličnih instrumenata, davanje primjedbi i prijedloga organima uprave kod donošenja propisa od interesa za privredu.
Komora vrši određena javna ovlašćenja koja su joj povjerena raznim zakonima, a obuhvataju usklađivanje i registraciju redova vožnje autobuskih linija i izdavanje potvrda o porijeklu robe, te drugih potvrda, odobrenja, uvjerenja, mišljenja i slično. Naposljetku, za svoje članstvo, Komora je dobavljač klasičnih poslovnih usluga kao što su transfer informacija o poslovanju privrede i događajima od značaja za privredu uz upotrebu komorskog jedinstvenog informacionog sistema, prezentacija i promocija privrede odnosno povezivanje privrede putem dolazećih i odlazećih poslovnih misija i susreta privrednika, te kolektivnih nastupa i posjeta sajmovima u zemlji i inostranstvu, poslovno savjetovanje i konzalting posebno u oblasti preduzetništva i poslovnog menadžmenta, raznovrsne poslovne edukacije s ciljem podizanja konkurentnosti privrednih društava, te učešće u međunarodnim i domaćim projektima orijentisanim ka privredi.
U skladu sa navedenim djelatnostima, jednostavno je definisati misiju komore. Misija Komore je ostvarenje vizije njenog članstva, što obuhvata zastupanje interese privrede pred organima vlasti i na taj način stvaranje uslova za unapređenje poslovanja, uspostavljanje i unapređenje poslovnih veza u zemlji i inostranstvu, pružanje usluga poslovnog informisanja, stručnog obrazovanja i savjetovanja.
Dakle, vizija Komore je da bude vodeća institucija na svom području, na polju zastupanja interesa privrede, promovisanja i povezivanja privrede, poslovnog informisanja i obrazovanja, te pružanja savjetodavnih usluga.
Godišnjim programom rada Komore utvrđuju se okvirni zadaci, koji se, tokom godine, po potrebi mijenjaju i prilagođavaju aktuelnoj privrednoj situaciji i zahtjevima članstva, a u čijoj realizaciji učestvuju svi organi komore. Upravo zato, za Komoru kao organizaciju osnovanu posebnim zakonom i sa posebnim ciljem, funkcijama, aktivnostima i zadacima, od velike su važnosti neprekidno povećanje efikasnosti djelovanja i funkcionisanja komore, kao i promocija komorskih aktivnosti u medijima informisanja, na internetu, itd.
SERVIS PRIVREDI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Ko su organi upravljanja Komorom, te koliki je broj i kakva kadrovska struktura uposlenih?

S. STOJAKOVIĆ:
Komorom upravljaju članovi komore preko svojih zastupnika u organima komore.
Organi upravljanja Privredne komore Doboj su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik komore.
Skupština je najviši organ komore i ima četrdeset tri člana, poštujući principe ravnomjerne i odgovarajuće zastupljenosti teritorija, odnosno po opštinama i djelatnosti, to jest po privrednim granama, kao i adekvatnu zastupljenost malih i srednjih preduzeća. Princip ravnomjerne zastupljenosti podrazumijeva zastupljenost članstva iz neke opštine ili iz neke privredne grane prema ekonomskoj snazi te opštine odnosno grane, pri čemu su osnovni kriteriji ukupan prihod i broj zaposlenih radnika.
Po istim principima, Skupština formira Upravni odbor od istaknutih privrednika, a koji broji jedanaest članova. Nadzorni odbor ima tri člana.
Predsjednik komore Radovan Pazurević i potpredsjednik komore Milenko Cvijanović, koje je na prijedlog Upravnog odbora imenovala Skupština, svoje uloge obavljaju na volonterskom osnovu, odnosno nisu zaposleni u Komori.
Funkcije i zadaci svih organa upravljanja komore definisani su statutom Komore usaglašenim sa ranije pomenutim zakonom o komori. Komora trenutno ima šest zaposlenih, što je prosjek za privredne komore regija u Republici Srpskoj, osim za Banjaluku, i što je nešto manje od deset procenata od svih zaposlenih u privrednim komorama Republike Srpske.
Uloga stručne službe komore se drastično promijenila u odnosu na predratna vremena, a do značajnog smanjenja broja komorskih profesionalaca ponajviše je došlo zbog opredjeljenja Privredne komore Doboj da privredne interese direktno zastupaju sami privrednici koji su članovi organa upravljanja Komore, a da im stručna služba Komore pruža operativnu i logističku podršku, posvećena javnim ovlašćenjima i komorskim poslovnim uslugama.
Danas, Privredna komora Doboj predstavlja značajnu i prepoznatljivu instituciju, koja ima visokoobrazovan kadar društvene i tehničke struke.
Služi kao servis privredi, ne gubeći težnju kontinuiranog unapređenja i modernizovanja, te afirmaciji svoje uloge kao glasa privrede i institucije, koja se zalaže za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, promociju domaćih privrednih kapaciteta i približavanja poslovanja privrede standardima evropskog i svjetskog tržišta.

OPĆINA DERVENTA – MJERILO USPJEHA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliko privrednih subjekata posluje na području Privredne komore Doboj?

S. STOJANOVIĆ:
Na području Privredne komore Doboj posluje oko hiljadu i sto privrednih društava, od čega jedna trećina u gradu Doboju. Kapital, prihod i rashod su im blizu dvije milijarde KM, a dobit i gubitak po oko stotinu i pedeset miliona KM. Ukupno zapošljavaju oko dvadeset dvije hiljade radnika.
Oko polovina kapitala privrede, trećina prihoda i trećina rashoda su u gradu Doboju, a najveći dobit i gubitak iskazani su u opštini Derventa. Jedna trećina radnika zaposlena je u gradu Doboju, a suficit u poslovanju privrede ostvaruju opštine Derventa, Teslić, Petrovo i Vukosavlje. Na području Komore najveći obim spoljnotrgovinske razmjene ima opština Derventa, koja na području komore u izvozu učestvuje sa preko i u uvozu sa blizu pedeset procenata. Potom slijede opština Teslić i grad Doboj. Preko četiri stotine privrednih društava posluje u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, a slijede oko stotinu i šezdeset privrednih društava u djelatnosti građevinarstva i vađenja ruda i kamena, te oko stotinu i četrdeset privrednih društava u djelatnosti saobraćaja, skladištenja i komunikacija.
Najviše prihoda, ne računajući trgovinu, pravi se u djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom i vodom. Od ukupnog broja privrednih društava na području regije Doboj, nešto preko devedeset procenata je u sektoru malih i srednjih preduzeća, uglavnom privatne svojine, što je uobičajeni evropski prosjek.

NEPRILAGOĐENOST TRŽIŠTA RADNE SNAGE POTREBAMA PRIVREDE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su osnovne karakteristike privrednog ambijenta na području Privredne komore Doboj?

S. STOJAKOVIć:
Iako ima pozitivne karakteristike, kao što su povoljan geografski položaj, prirodni resursi, dobra energetska i telekomunikaciona mreža, relativno čista životna sredina, potencijalno dobri kadrovi, stabilna valuta, kao i blagi porast makroekonomskih pokazatelja poslovanja, privredni ambijent na području komore i opšti poslovni ambijent ipak nisu dovoljno podsticajni za investicije i novo zapošljavanje.
Posljedice neadekvatnog poslovnog ambijenta se ogledaju u smanjenju konkurentnosti privrednih društava, vanjskotrgovinskom deficitu i opštoj nelikvidnosti, koja ugrožava legalno poslovanje, smanjenju domaćih i inostranih investicija, te i dalje visokoj stopi nezaposlenosti.
Cjelokupno stanje u privredi i uslovi u kojima privredna društva posluju mogu se ocijeniti nepovoljnim. Neke od predloženih mjera komore za prevazilaženje problema u poslovanju i stvaranje povoljnijeg ambijenta privređivanja, iako uvrštene u javne strateške dokumente, nisu realizovane. Tu prije svega ulaze mjere koje se odnose na reformu javne uprave, ukidanje pojedinih fiskalnih i parafiskalnih nameta i slično.
Komora će nastaviti praćenje efekata mjera svih reformi, strategija i zakonskih i podzakonskih akata od značaja za privredu, te predlaganje onih rješenja koja će u doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta.
Uz navedene slabosti poslovnog ambijenta, naglašen je problem prilagođavanja tržišta radne snage potrebama privrede za odgovarajućim kadrovima. Kroz posjete i neposredne kontakte sa članstvom, Komora će i dalje identifikovati probleme privrednih društava u poslovanju i činiti sve da se oni otklone ili umanje.

 

ONI SU NAJBOLJI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Ko su nosioci privrednog razvoja?
S. STOJAKOVIĆ:
Nosioci privrednog razvoja na području Privredne komore Doboj su uglavnom najveća i najznačajnija državna privredna društva, te pojedine uspješne privatne kompanije orijentisane ka internacionalizaciji poslovanja.
Razvoj imidža grada Doboja, pa i područja Privredne komore Doboj, kao saobraćajnog, komunikacionog i distributivnog centra omogućava u Doboju sjedište “Željeznica Republike Srpske”, te dijela “BiH Željezničke javne korporacije”, uz cjelokupnu priču o raskršću svih drumskih saobraćajnica, poslovanje niza drumskih prevoznika putnika, postojanje saobraćajnog fakulteta i slično. Značajnu ulogu u privrednom životu ima i “Elektro-Doboj” Doboj, jedino zavisno preduzeće koje iskazuje poslovnu dobit u sistemu elektroprivrede Republike Srpske.
Među velikim preduzećima ističu se u proizvodnji i preradi derivata nafte “Rafinerija nafte” Brod i “Rafinerija ulja” Modriča, a u hemijskoj industriji “Destilacija” Teslić, sa preko stotinu i dvadeset godina postojanja.
Posebno ubrzanje privrednom razvoju područja dobojske komore uzrokovano je izgradnjom i puštanjem u rad “EFT – Rudnika i termoelektrane” Stanari, što je omogućilo i formiranje nove opštine Stanari.
Među većim i značajnim privatnim kompanijama su “Sanino” iz Dervente, čije kopačke idu sudijama na svjetskom fudbalskom prvenstvu 2018.godine u Rusiji i “Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica” kod Teslića, koji karakteriše kontinuirano povećanje broja korisnika, odnosno obima poslovanja.
Ostala privredna društva za svaku pohvalu na području Privredne komore Doboj su “Carmeuse” u Doboju u djelatnosti vađenja ruda i kamena, te “S.C.A.I. adapter”u Brodu, “Metalac MBM” i “Mreža-network” u Derventi, “Wischt” i “MN-Flex” u Doboju, “Pandurević MP” u Modriči i “Metal Holand” u Šamcu u djelatnosti metaloprerade. Tu su i “Škrebić company” u Tesliću, “Amika” i “Veneto shoes” u Derventi u oblasti proizvodnje obuće, kao i “Graditelj” u Tesliću, “Proda mont” i “Građ-promet” u Doboju u djelatnosti građevinarstva.
Nezaobilazna je “Omorika” u Doboju u djelatnosti proizvodnje i reciklaže proizvoda od plastike, te “Napco beds factory” i “Eco line” Petrovo, “Elgrad”, “Interlignum” i “Drvo komerc” u Tesliću u djelatnosti proizvodnje namještaja i prerade drveta. Naposljetku, u poljoprivredi i pripadajućim industrijama za izabrati su “Poljoprivrednik” i “Fructa-trade”u Derventi, “Agromix” u Doboju i “Sara” u Brodu, te u djelatnosti trgovine “Gatarić” i “Electron group” u Derventi.
Na osnovu pobrojanih privrednih društava, valja zaključiti da područje Privredne komore Doboj nema značaj koji zaslužuje u odgovarajućim privrednim strukturama, ni Republike Srpske, niti BiH.

KOMORA ZASLUŽUJE BOLJI TRETMAN KOD ORGANA UPRAVE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje aktivnosti u radu Komore izdvajate kao posebne s ciljem pomoći privrednicima?

S. STOJAKOVIĆ:
Definitivno, najznačajnija pomoć privrednicima su ostvarenja zahtjeva i prijedloga koje Komora upućuje organima uprave radi unapređenja poslovnog ambijenta, prvenstveno zato što se odnose ne na pojedinačna nego na sva privredna društva.
Nažalost, privrednici to često ne prepoznaju i izražavaju zadovoljstvo samo ako baš njihova kompanija angažmanom Privredne komore ostvari neku beneficiju ili materijalnu korist.
Organi uprave, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, često “nemaju vremena da rade svoj posao” i više se bave izbornim aktivnostima nego onim od čega žive, odnosno privredom, pa se prihvatanje prijedloga i inicijativa dobojske i drugih privrednih komora, kao zastupnika privrede, s obzirom na značaj rezultata kada se ostvare, mora kod organa uprave podići na znatno viši nivo, a što će biti u fokusu budućih komorskih aktivnosti.
U operativnom smislu, prilikom rješavanja javnih ovlašćenja, stručna služba Privredne komore Doboj je na raspolaganju privrednicima praktično neprekidno.
Primjer je izdavanje sertifikata o porijeklu koji prati robu koja ide preko granice i koji mora precizno sadržati sve podatke sa faktura za robu koja se tovari u kamion, što je problem jer proizvođač praktično ne zna šta će sve biti u kamionu dok ga potpuno ne utovari, te da bi se izbjegalo stanje čekanja kamiona na odgovarajući papir, stručna služba komore izlazi u susret proizvođaču i, nerijetko, nakon radnog vremena, pa i noću izdaje potrebni dokument, tako da kamion sa robom može odmah krenuti na put.
Svoje usluge Komora pruža i privrednim društvima iz susjednih opština FBiH, iako nije u pitanju članstvo Privredne komore Doboj, ali im pojednostavljuje i olakšava poslovne aktivnosti jer ne moraju za iste komorske usluge ići u svoje matične privredne komore udaljene i po sedamdesetak kilometara, kao štu su privredne komore u Tuzli i Zenici.
Za ovakvu poslovnu politiku orijentisanu na korisnike svojih usluga, privrednici Privrednoj komori Doboj odaju dužno priznanje kvaliteta poslovanja. Standardno, privredna društva se bezrezervno odazivaju i koriste klasične komorske poslovne usluge u oblastima informisanja, edukovanja, sajamskih nastupa, konsultacija po konkretnim poslovnim problemima i slično.
Ove komorske aktivnosti mnogo više koriste mala i srednja preduzeća nego velika privredna društva, vjerovatno zbog toga što velike kompanije uglavnom u svom sastavu imaju posebne službe kompetentne i odgovorne za navedenu poslovnu problematiku.

SADRŽAJNA SARADNJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje aktivnosti i oblike saradnje imate sa drugim privrednim komorama, udruženjima privrednika u okruženju i organizatorima sajmova i drugih privrednih manifestacija u Bosni I Hercegovini i okruženju?

S. STOJAKOVIĆ:
Prije svega treba naglasiti da je ranije pomenutim zakonskim rješenjem posvećenim privrednim komorama, saradnja sa drugim komorama, organima i organizacijama u okruženju i inostranstvu obavezna aktivnost Privredne komore Doboj, radi razmjene iskustava, koordinacije rada i dogovaranja o pitanjima od zajedničkog interesa za članstvo.
Osim sa privrednim komorama, Privredna komora Doboj sarađuje, više ili manje, sa organima uprave, razvojnim agencijama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim asocijacijama o specifičnim pitanjima iz njihove nadležnosti, a koja imaju uticaja na poslovanje privrede područja Komore.
Privredna komora Doboj ostvaruje potrebnu saradnju sa Privrednom komorom Republike Srpske i Spoljnotrgovinskom komorom BiH, a posebno kvalitetnu saradnju ima sa svim područnim komorama u Republici Srpskoj, te sa kantonalnim privrednim komorama u Tuzli, Zenici i Bihaću.
Bliska je sa pojedinim inostranim regionalnim privrednim komorama zemalja u okruženju, kao što su Sremska Mitrovica, Kikinda, Pančevo, Zrenjanin, Subotica i Zaječar u Srbiji, sa gospodarskim komorama Virovitica i Zagreb u Hrvatskoj, te sa privrednim komorama Celje i Zasavje u Sloveniji.
Značajnu ulogu u komorskom povezivanju ima projekt „ERUSRS – Ekonomska regija u slivu rijeke Savе“, u koji je uključeno sedamnaest privrednih komora iz sliva rijeke Save odnosno iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije, sa ciljem regionalne saradnje i razvijanja i proširivanja odnosa između privrednih komora i pripadajućih privrednih društava i njihovog integrisanja u savremene evropske tokove.
Aktivnosti ovog projekta odvijaju se kroz redovne forume definisane programom aktivnosti kojima se nastoje, prije svega, ostvariti različiti oblici privredne saradnje i povezivanja izvoznih preduzeća u slivu rijeke Save.
Buduće aktivnosti međukomorske saradnje biće orijentisane na već uspostavljene kontakte i veze sa regionalnim privrednim komorama iz Mađarske i Rumunije.
Naravno, Privredna komora Doboj se redovno odaziva i spremno uključuje u aktivnosti predstavništava inostranih privreda u BiH, posebno za Njemačku, Španiju, Italiju i Rusiju. Kontakte ostvaruje sa domaćim i inostranim udruženjima preduzetnika, obrazovnim ustanovama, vladinim i nevladinim organizacijama i svima koji su interesantni za privredu komorskog područja, a što nije moguće pobrojati u ovom tekstu.
Osim obavještavanja, pozivanja i učešća u različitim privrednim susretima i poslovnim misijama, radi zakonski propisane promocije i prezentacije svog članstva, Privredna komora Doboj učestvuje putem kolektivnog izlagačkog nastupa odnosno zajedničkog štanda i promotivno-prezentacionog materijala na odabranim regionalnim ili lokalnim sajmovima u zemlji i inostranstvu.
Prethodne godine realizovano je učešće na sajmovima u Modriči, Brodu, Gračanici, Zenici, Bihaću, Beogradu, Zaječaru, Staroj Pazovi i Virovitici, uz dodatne posjete još desetak privrednih sajmova na kojima ne učestvuje.
S obzirom da je 2014.godine Privredna komora Doboj bila jedina poplavljena privredna komora u BiH, izuzetno značajna saradnja ostvarena je sa ambasadom Mađarske u BiH, koja je sanirala i obnovila veliku konferencijsku amfiteatar salu i time omogućila redovno i nesmetano funkcionisanje ove komore.

OPREDIJELJENOST NA PROMOCIJU PRIVREDE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Stojaković, šta predstavlja težišne aktivnosti Privredne komore Doboj u narednom periodu?

S. STOJAKOVIĆ:
Program rada Komore za naredni period metodološki je koncipiran u skladu sa uvedenim sistemom upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015 i usmjeren na programske ciljeve koji obuhvataju stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, povećanje konkurentnosti privrede, unapređenje poslovne saradnje odnosno promociju privrede u zemlji i inostranstvu, efektivnije učešće komore u socijalnom dijalogu i efikasnije djelovanje komore i promociju komorskih aktivnosti.
Funkcionisanje i aktivnosti Privredne komore Doboj biće, u što je moguće većoj mjeri, prilagođene aktuelnom privrednom trenutku i zahtjevima članstva.
Prioriteti će biti poboljšanje poslovnog ambijenta kroz realizaciju mjera utvrđenih programima ekonomskih reformi i drugim razvojnim dokumentima i insistiranje na realizaciji zahtjeva poslovne zajednice.
U oblasti regionalne i međunarodne privredne saradnje, u skladu sa interesima članstva i trendovima na svjetskom tržištu, Komora je i dalje opredijeljena da aktivnosti promocije privrede i jačanje privredne saradnje, usmjeri najprije na tržišta zemalja u okruženju, a potom zemalja Evropske unije.
U tom smjeru će ići i aktivnosti međukomorske saradnje.
Radi boljeg iskorišćenja kapaciteta, djelotvornijeg rada komore i povećanja zadovoljstva članstva, biće intenzivirana saradnja sa članstvom Komore, posebno kroz direktne posjete privrednim društvima, radi razmatranja njihove poslovne problematike i traženja odgovarajućih rješenja.
U tom kontekstu, komora će nastaviti da inovira načine svog funkcionisanja kroz digitalizaciju poslovanja, primjenu savremenih metoda komunikacije, uz eventualno potrebno prilagođavanje organizacione strukture i pripadajućih resursa zahtjevima tržišta i kretanjima u privrednom životu.

 

BIOGRAFIJA

Srećko Stojaković rođen je 12. jula 1959.godine u Doboju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao je na Odsjeku za informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a prvo radno angažovanje ostvario u IRIS Energoinvest Sarajevo.
Od 1989.godine zaposlen je u Institutu za kibernetiku saobraćaja Doboj, nakon čega dobija radno mjesto u Privrednoj komori Doboj i obavlja poslove višeg stručnog saradnika za informatiku i sekretara regionalnog udruženja za saobraćaj i telekomunikacije, sve do imenovanja za direktora ove komore 2009.godine.
Od 1996. do 2001.godine bio je vlasnik privatnog preduzeća “Elsar” u Doboju, u djelatnosti elektrotehničke opreme i informacionih sistema.
Stručno se usavršavao u Japanu u oblasti proizvodnog menadžmenta.
Bavi se međunarodnim standardima, informatičkim projektima i organizacijom sajmova i nastupa na sajmovima za što je sertifikovan od odgovarajućih profesionalnih međunarodnih organizacija.
Oženjen je, otac jedne kćerke.

 

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com