DR. ČEDOMIR STOJANOVIĆ, DIREKTOR ZP „RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“ A.D.

NASLOVNICA-Č

INTERVJU – DR.ČEDOMIR STOJANOVIĆ, DIREKTOR ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK A.D.

 

DR. ČEDOMIR STOJANOVIĆ,
DIREKTOR ZP „RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“ A.D.

OKOSNICA SMO ENTITETSKOG

ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Tekst Rašid Hakić
Fotografije ZP „ Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d.

Obezbjeđujući trećinu električne energije elektroenergetskom sistemu Republike Srpske „Rudnik i Termoelektrana „ u Ugljeviku na najbolji način potvrđuju postignuti značaj.
Sa više od hiljadu uposlenih, o čijoj stručnosti i iskustvu govore poslovni rezultati koje ostvaruju, u najvećoj mjeri utiče na privredni i općedruštveni razvoj lokalne zajednice, susjednih općina i šireg regiona.
Na čelu menadžmenta više od godinu dana je doktor Čedomir Stojanović.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Stojanović, u kojoj mjeri je otvaranje Rudnika u Ugljeviku uticalo na život lokalnog stanovništva?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Ove godine proslavljamo 120. godina rudarstva u Ugljeviku, što je veliki značaj kako za opštinsko područje, tako i za kompletnu regiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Rudnik u Ugljeviku je nastao 1899. godine i u početnom periodu se eksloatisalo oko pet hiljada tona godišnje, koristeći zaprežna kola i ostalu opremu primjerenu tom vremenu.
Rad Rudnika uslovio je mnoge druge stvari koje su uslijedile, a pored ostalog izradu tvrdih saobračajnica, makadamskih puteva i pruge uskog kolosijeka Ugljevik – Bijeljina – Rača, završene prije Drvog svjetskog rata. To je uslovilo da ovaj, pretežno poljoprivredni kraj, pređe u drugi oblik funkcionisanja.

DUGOROČNO OBEZBIJEĐENA SIROVINA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su procijenjene zalihe uglja?

Dr. Č. STOJANOVIĆ:
Zalihe uglja procjenjuju se na više od 300 miliona tona, a godišnja eksloatacija je oko dva miliona tona.
Naredne godine prelazimo na kop Ugljevik Istok, sa procijenjenim zalihama uglja oko pedesetak miliona tona, što nam garantuje eksloataciju ovog energenta i rad Termoelektrane u narednih dvedesetak godina na do sada ispitanom prostoru.
Eksploatisana količina uglja u najvećoj mjeri služi za rad Termoelektrane, dok se manja količina plasira u komercijalne svrhe.

GARANT EKONOMSKE STABILNOSTI

BH BUSINESS MAGAZINE: Koliko radnika je zaposleno i koliki su ukupni benefiti rada Rudnika i Termoelektrane?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Zapošljavamo 1920. radnika u stalnom radnom odnosu i oko 150. radnika se godišnje angažuje na određeni vremenski period.
Porodično posmatrano, oko četiri hiljade ljudi je vezano direktno za Rudnik i Termoelektranu, a i velik broj firmi sarađuje sa nama, što daje brojku da je oko dvadeset hiljada ljudi direktno vezano za ovaj privredni subjekt.
To je još jedan razlog izgradnje novog Bloka, obzirom na nevedene zalihe kojima raspolažemo, jer bi gašenjem postojećeg Bloka, bez postojanja novog, došlo do ekonomskog kraha regije.

NEOPHODAN NOVI BLOK

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kada je izgrađena Termoelektrana i sa kojim referensama raspolaže?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Blok Termoelektrane, instalisanog kapaciteta 300 megavata, pušten je u pogon 1985. godine i projektovan na 1600 gigavat časova i sedam hiljada časova rada na godišnjem nivou, s tim da ćemo ove godine premašiti proizvodnju.
Najveće investiciono ulaganje je izgradnja sistema za odsumopravanje dimnih gasova, projekat vrijedan više od osamdeset miliona eura.
Nastao je kao potreba, obzirom na količine sumpora u uglju, a s ciljem da budemo ekološki prihvatljivi bilo je neophodno pristupiti realizaciji ovog zahtjevnog projekta.
Probni rad sistema počeo je od petog decembra ove godine, a pun rad postrojenja planiran je za proljeće 2020. godine.
To je jedan od najbitnijih projekata od izgradnje Termoelektrane, a pored navedenog značajna sredstva se investiraju u mehanizaciju u Rudniku, te revitalizaciju i modernizaciju.
Kapitalni remont urađen je 2017. godine, a redovni se radi svake godine, pri čemu je urađeno mnogo toga na poboljšanju rada Termoelektrane, čime je omogućena samoodrživost postojećeg Bloka.
Termoelektrana Ugljevik trebala bi da radi u najmanje dvadesetak godina, pa je neophodno je razmišljati o izgradnji novog Bloka, obzirom na zalihe uglja koje imamo na ovom području.
Novi Blok ne možemo uraditi vlastitim sredstvima, pri čemu mora biti iskazana pomoć Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koji faktor predstavljate u entitetskom elektroenergetskom sektoru?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Najveći smo proizvođači električne energije u Elektroprivredi Republike Srpske, pri čemu proizvodimo trećinu od ukupne proizvodnje i time smo najznačajniji. I ove godine planiramo da proizvedemo oko 1680 gigavat časova, što je planski projektovano i oko dva milina tona uglja, pri čemu je količina otkrivke pet puta veća.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Prati li kadrovska struktura uposlenih potrebe poslovnog i proizvodnog procesa?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Još uvijek da. Međutim, u proteklih pet-šest godina imamo deficit prije svega zanatskih i tehničkih zanimanja, iako je prosječna plata veća od 1 300 KM.
Djelimično se osjeti nedostatak i drugih profila zanimanja i u narednom periodu, kada se očekuje malo veći prirodni odliv onih koji su počeli raditi sa početkom rada Termoelektrane.Morat ćemo povesti računa da se to nadomjesti novom radnom snagom potrebnih profila kako ne bi došli u situaciju da nam većinu poslova rade treća lica.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U kojoj mjeri se vrši obnova eksploatisanih površina?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Redovno se vrši rekultivacija i pošumljavanje čime su devastirane površine nekoliko stotina hektara rekultivisane novim sadnicama, a rezultat toga su šume, koje su navedenim aktivnostima, već poodavno porasle.
Time ispunjavamo našu zakonsku obavezu prema rudarstvu i to će i u narednom periodu biti jedan od stalnih zadataka.

SVE PODREĐENO STANDARDIMA KVALITETA

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Usvojili smo sve neophodne standarde kvaliteta, zaštite na radu i zaštite životne sredine , koji nam umnogome olakšavaju realizaciju poslovnog ciklusa u svim segmentima. Sistemom za odsuporavanje smo ekološki najprihvatljivija Termoelektrana u regiji.

 

NEUPITNA LIKVIDNOST

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvom ocjenjujete 2019. godinu sa aspekta poslovnih aktivnosti?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Realizacija planskih aktivnosti zacrtanih za tekuću godinu, koja je na izmaku, tekla je bez bilo kakvih problema i bit će ispunjena u stopostotnom obimu, kako po proizvodnji uglja, otkrivci tako i proizvodnji električne energije.
U nekim segmentima će biti i prebačen plan, a realizacija finansijskog plana nije upitna, sa zadovoljavajućom likvidnošću preduzeća.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakav je status rudara u Rudniku?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Sve neophodne norme za kvalitetno rudarenje su zadovoljene, kako po pitanju bezbijednosti tako i obezbjeđivanja svih pratećih sadržaja koje smo obavezni da obezbijedimo za rad rudara.
Njihova primanja su na zadovoljavajućem nivou, obzirim na težak posao koji obavljaju i uslove u kojima to rade, a mi nastojimo da im, koliko je to god moguće, izađemo u susret, stvarajući optimum preduslova za rad.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su težišne aktivnosti planirane za realizaciju u 2020. godini?

DR. Č. STOJANOVIĆ:
Već sam naglasio da ćemo krenuti sa postupkom odsumporavanja, projektom koji se realizuje u proteklih desetak godina.
Počet ćemo i sa otvaranjem novog kopa Ugljevik Istok, a realizovat ćemo i standardne planske aktivnosti, za što ne postoji bilo kakva smetnja da budu i ostvarene.
To se, prije svega, odnosi na održavanje i unapređenje proizvodnje u Rudniku i Temoelektrani Ugljevik.
Time će ovo preduzeće ostati glavni faktor ekonomske i opštedruštvene stabilnosti lokalne zajednice i šireg okruženja.

 

BIOGRAFIJA

DR. ČEDOMIR STOJANOVIĆ rođen je 18. Augusta 1974. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju Mašinsko tehničku školu.
Na Fakultetu poljoprivredne tehnike u Novom Sadu diplomirao je 1999. godine, na kojem je 2008. magistrirao, a doktorirao 2014. godine.
Radio je u Poljoprivrednom dobru Semberija na radnim mjestima od tehnologa do tehničkog direktora.
Četiri i po godine radio je kao pomoćnik direktora u okružnom zatvoru u Bijeljini, a od 2016. do oktobra 2018. godine bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Sektoru vodoprivrede, nakon čega je imenovan na poslove direktora „Rudnika i Termoelektrane Ugljevik“.
Oženjen je i otac dva sina.

         

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com