NENAD NEŠIĆ, V.D. DIREKTOR JP „PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“ D.O.O. BANJA LUKA

Graphic1

INTERVJU – NENAD NEŠIĆ, DIREKTOR JP PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE D.O.O.

NENAD NEŠIĆ, V.D. DIREKTOR
JP „PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“ D.O.O. BANJA LUKA

REALIZACIJOM BROJNIH PROJEKATA

DO ŠTO KVALITETNIJE PUTNE INFRASTRUKTURE

Tekst: Rašid Hakić
Saradnica na pripremi materijala: Natalija Kostrešević
Fotografije: JP „PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE“

Mjera razvoja jednog društva i države, pored svih drugih parametara, jeste i njena putna mreža od čijeg kvaliteta uveliko zavisi privredni razvoj.
Koje poslovne aktivnosti, s ciljem ispunjavanja osnovne misije, realizuje JP „Putevi RS“, kako ocjenjuje proteklu i koji projekti će biti realizovani u tekućoj godini, odgovore na ova, ali i druga pitanja dao je diplomirani pravnik Nenad Nešić, prvi čovjek menadžmenta ovog preduzeća.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Nešić, kada je osnovano i šta čini osnovne nadležnosti preduzeća na čijem ste čelu?

N. NEŠIĆ:
Javno preduzeće “Putevi RS” pravni je sljedbenik Republičke direkcije za puteve, osnovano odlukom Vlade RS 22. januara 2004. godine.
Preduzeće vrši upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja, te zaštite mreže magistralnih i regionalnih puteva.
Upravljanje javnim putem podrazumijeva sljedeće aktivnosti:planiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnog puta, investiranje u izgradnju i rekonstrukciju javnog puta, organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta, zaštitu javnog puta, organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnog puta, ustupanje radova na održavanju javnog puta, korišćenje javnog puta, odnosno organizovanje i kontrolu naplate naknada za upotrebu javnog puta i vršenje javnih ovlašćenja i slično, označavanje javnog puta i vođenje evidencije o javnim putevima i saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve, praćenje stanja bezbjednosti na putu, kontrolu i nadzor puta radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te otklanjanje nedostataka koji dovode do saobraćajnih nezgoda.
Na teritoriji Republike Srpske putnu mrežu kojom upravljaju JP „Putevi RS“, čini ukupno 4.132,10 km puteva, od čega je 1.766,106 km magistralnih, 2.142,856 km regionalnih puteva i 223,140 kilometara lokalnih puteva od opšteg interesa, koji su posebnim odlukama Vlade Republike Srpske proglašeni bitnim za funkcionisanje ukupnog saobraćaja na teritoriji Republike Srpske i predati Javnom preduzeću na upravljanje.

VIŠEMILIONSKE INVESTICIJE U MODERNIZACIJU PUTNE MREŽE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje aktivnosti su realizovane na poboljšanju putne infrastrukture ?

N. NEŠIĆ:
Naša osnovna djelatnost je redovno održavanje putne mreže magistralnih i regionalnih puteva i ovo preduzeće čini maksimalne napore da ta putna mreža bude na zadovoljavajućem nivou.
Kao primjer možemo navesti da je u toku 2017. godine u poslove redovnog održavanja puteva uloženo je 61.273.000,00 KM.
Kreditno smo se zadužili za nastavak izgradnje putnih pravaca, za koje su prethodnih godina bili potpisani ugovori i pola radova urađeno.
To je saobraćajnica od Kotor Varoša do Kneževa, koja će ove godine biti predata na korištenje, čime će se omogućiti kvalitetniji saobraćaj i između Banje Luke i Kneževa, a preko Vlašića i do Travnika.
Drugi pravac je Bronzani Majdan – granica FBiH, te Podgradci- Mrakovica.
Takođe, konstatno se radi na modernizaciji, sanaciji i realizaciji novih infrastrukturnih projekata.
U protekloj godini realizovan je veliki broj projekata vlastitim sredstvima:
– rekonstrukcija tunela “Kalovita brda’’ sa ugradnjom led rasvjete, a time i znatnom uštedom električne energije. Stari tunel izgrađen je 1978. godine i nije bio bezbjedan za učesnike u saobraćaju, te je pristupljeno njegovoj rekonstrukciji u koju je uloženo 1.461.039,37 KM,
– izgradnja mosta “Kulaši’’ preko rijeke Ukrine na putu R474.
Položaj starog mosta bio je nepovoljan i predstavljao „crnu tačku“, te se 17. avgusta 2015. godine pristupilo izgradnji novog mosta koji je 31. januara 2017. godine pušten u saobraćaj, čime opštine Prnjavor i Stanare povezuje novi most sa dvije saobraćajne trake i pješačkim stazama.
Ugovor sa izvođačem radova „Prijedorputevi″ a.d. Prijedor potpisan je na ugovorenu vrijednost od 1.147.116,33 KM sa PDV-om,
– izgradnja kružnog toka u Milićima, u čiju investiciju je uloženo 600.000 KM.
– završena je izgradnja puta R435 Nevesinje Berkovići. Ova investicija iznosila je 1.400.000 KM, pri čemu je izvršena totalna rekonstrukcija tog dijela puta u dužini od 2 kilometra i time povezane opštine Nevesinje i Berkovići. Ostatak rekonstrukcije ovog puta je u programu “ORIO’’.
Započeti su radovi na nekim veoma značajnim projektima, čija realizacija će biti nastavljena u toku ove godine, a to su:
– izgradnje kružnog toka ‘’Rebrovac’’,
– izgradnja kružnog toka u Prnjavoru,
– izgradnja dijela ‘’Istočnog tranzita’’,
– izgradnja mosta na rijeci Zovidolci, na regionalnom putu Nevesinje – Berkovići,
– radovi na izgradnji i rekonstrukciji regionalnog puta Kotor Varoš – Kneževo, zatim Podgradci – Mrakovica, te Bronzani Majdan, do granice Republike Srpske i Federacije BiH.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koliki je broj zaposlenih i sa kakvom organizacionom strukturom?

N. NEŠIĆ:
U preduzeću su zaposlena 82 radnika od čega su četiri člana uprave na mandatni period, 73 na neodređeno i 9 na određeno vrijeme.
Od ukupnog broja radnika 32 su žene, što čini 39 % od ukupnog broja zaposlenih.
Upravu preduzeća čine direktor i tri izvršna direktora koja rukovode sektorima i to: Sektorom za pravne poslove, Sektorom za ekonomsko finansijske poslove, te Sektorom za tehničke poslove.

POSVEĆENOST BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kako ocjenjujete bezbjednost saobraćaja sa aspekta kvaliteta putne infrastrukture u nadležnosti „Puteva RS” i koje aktivnosti realizujete s ciljem povećanja sigurnosti korišćenja putne mreže?

N. NEŠIĆ:
Imajući u vidu da je većina putne mreže izgrađena prije više od nekoliko decenija, u periodu bivše Jugoslavije i uzimajući u obzir opterećenost putnih saobraćajnica, usljed nedovoljnog korišćenja željezničke infrastrukture, smatram da je stanje bezbijednosti saobraćaja zadovoljavajuće.
Svjedoci smo i činjenice da se vozači ne pridržavaju uslova na putu i ne poštuju saobraćajne znakove, čime izazivaju saobraćajne nezgode.
U koordinaciji sa MUP-om RS i Agencijom za bezbjednost saobraćaja nastojimo da utičemo kako bi korišćenje putne mreže bilo što bezbjednije. U okviru nadležnosti poduzimamo niz aktivnosti na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja i svih učesnika u saobraćaju.
Kroz poslove redovnog održavanja vrši se obnavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, a radi se i na projektima identifikacije opasnih dionica. U toku 2017. godine izvršeno je utvrđivanje dva seta podataka o opasnim mjestima na magistralnoj i regionalnoj putnoj mreži Republike Srpske, te je identifikovano šest opasnih mjesta: Klašnice, Šervalov Kuk, Tutnjevac, Hrvaćani, Piljagići i Ljeskove Vode.
Privremena saobraćajna signalizacija, u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja i svih učesnika u saobraćaju, postavljena je na dionici magistralnog puta M16, Karanovac – Crna Rijeka, na dvije lokacije, Brenica i Surjan. Trenutno se vrši postavljanje privremene saobraćajne signalizacije na lokacijama: Raskrsnici magistralnog puta M16 i regionalnog puta R480 dvije lokacije u Trnu na R480 i jedna lokacija na R476, Raskrsnici magistralnih puteva M17 i M17.2 u Šešlijama, Raskrsnici magistralnog puta M17 i regionalnog puta R474 u mjestu Rudanka, na magistralnim putevima M17.2 i M14.1, na lokaciji graničnog prelaza Brod.

KONSTANTA POVEĆANJA STEPENA KVALITETA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta čini putnu mrežu u nadležnosti preduzeća i kako ocjenjujete njen kvalitet?

N. NEŠIĆ:
Kao što sam već naveo magistralni i regionalni putevi kojima upravljamo čine 4.132,10 km mreže puteva.
Ti putevi su na zadovoljavajućem nivou, a ulažemo maksimalne napore da se magistralna i regionalna putna mreža održava na kvalitetan način.
Ulaganjem u izgradnju, modernizaciju i rekonstrukciju puteva i putnih objekata radimo na poboljšanju kvaliteta magistralne i regionalne putne mreže Republike Srpske.
Stanje putne mreže u našoj nadležnosti slično je onom u širem regionu, pri čemu pojam regiona podrazumijeva područje bivše Jugoslavije.
Ako izvršimo poređenje, smatram da smo ispred Republike Srbije po pitanju kvaliteta putne mreže.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Na koji način se vrši realizacija projekata i korišćenjem čije operative i mehanizacije?

N. NEŠIĆ:
Obzirom da JP „Putevi RS“ ne raspolažu sa vlastitom operativom, za svaku javnu nabavku nadzora, izgradnje i rekonsktrukcije na magistralnih i regionalnim putevima raspisujemo javni tender.
Što se tiče redovnog održavanja, koje podrazumijeva i zimsko održavanje puteva sa preduzećima potpisujemo četverogodišnji sporazum, na putnoj mreži podijeljenoj na dvanaest oblasti, čime je omogućeno njeno adekvatno održavanje.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kojom dinamikom se vrši održavanje signalizacije na putevima i prelazima preko željezničkih prelaza?

N. NEŠIĆ:
Kroz poslove redovnog održavanja vrši se obnavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj, a obilježavanje željezničkih prelaza je u nadležnosti “Željeznica RS”.

BH BUSINESS MAGAZINE:
U koje svrhe će biti iskorišteni prihodi od akciza?

N. NEŠIĆ:
U konsultaciji sa Ministarstvom finansija rađena je projekcija dodatnih prihoda i utvrđen je iznos od 28 miliona KM na godišnjem nivou, mada je o tačnom iznosu još prerano govoriti obzirom da je zakon o akcizama nedavno usvojen i tek nakon pet-šest mjeseci će biti poznat približno tačan iznos.
Sredstva kao prihod predvidjeli smo u Planu poslovanja za 2018. godinu i iskoristićemo ih za nastavak započetih projekata.
Neki od njih su nastavak izgradnje puta Istočno Sarajevo Jahorina imajući u vidu da je Olimpijski centar Jahorina od strateškog interesa Vlade Republike Srpske, čime dajemo doprinos još jačem razvoju tog područja, zatim izgradnja kružnih tokova u Brodu, Laktašima i Banjoj Luci kod Delte, te na saobraćajnici R405.
Planiran je i nastavak izgradnje puta Potoci – Muselinovac, izgradnja dvije kružne raskrsnice u Istočnom Sarajevu, raskrsnice u Modriči i kružne raskrsnice u Vlasenici. Time će sredstva bili uložena u nove investicione projekte.

NAPLATNE KUĆICE ĆE BITI UKLONJENE

BH BUSINESS MAGAZINE: Pitanje naplatnih kućica u Glamočanima je uveliko medijski eksponirano.
Šta u konačnici to znači?

N. NEŠIĆ:
Radovi na izgradnji naplatnih kućica na magistralnom putu M16 počeli su 5. aprila 2011. godine, dobijanjem odobrenja za građenje, a završeni 26. aprila 2013. godine, kada je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdalo upotrebnu dozvolu, nakon čega su objekti uplanjeni.
To su aktivnosti koje su provedene mnogo prije nego što sam počeo da obavljam ovu dužnost.
Procijenjena vrijednost uklanjanja naplatnih kućica na magistralnom putu M16, Banja Luka – Klašnice iznosi 1.565.391,25 KM, a nakon prve evaluacije prispjelih ponuda, za izvođača radova izabran je ‘’MG Mind’’ i ‘’MG Elektro’’, ali se na ovu odluku žalio konzorcij ‘’Prijedorputevi/Kozaraputevi’’ i DOS Elektro.
Žalba je proslijeđena Kancelariji za razmatranje žalbi, koja je istu uvažila.
Osmog februara ove godine donio sam odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a to je konzorcij koji čine ‘’Prijedorputevi/Kozaraputevi’’ i ‘’DOS Elektro’’.
‘’MG Mind’’ i ‘’MG Elektro’’ su se žalili na ovu odluku, te je predmet ponovo proslijeđen navedenoj Kancelariji. Po okončanju postupka, i izboru najpovoljnijeg ponuđača, a u skladu sa zakonskim propisima, naplatne kućice će biti uklonjene.

PARTNERSKI ODNOSI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta su osnovne odredbe Sporazuma sa Gradom Banja Luka?

N. NEŠIĆ:
Sporazum o saradnji sa gradom Banja Luka, potpisan 22. februara tekuće godine odnosi se na realizaciju tri infrastrukturna projekta.
Prvi je regulisanje međusobnih odnosa na izgradnji prve faze Istočnog tranzita od Krfske ulice do Ulice Gavrila Principa u Banjoj Luci.
Drugi je regulisanje međusobnih odnosa na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju Magistralnog puta M4, odnosno Bulevar srpske vojske i Ulice Olimpijskih pobjednika, te regulisanju međusobnih odnosa na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju regionalnog puta R-405 i Ulice Dr Jovana Raškovića.
Obaveze 0JP ”Putevi RS“ kod sva tri projekta su obezbjeđenje finansijskih sredstava, provođenje postupka odabira izvođača i stručno-tehničkog nadzora, kao i sklapanje Ugovora za realizaciju istog, praćenje izvođenja radova putem projekt-menadžera, te da, po završetku radova, zajedno sa Gradom, izvršimo svu proceduru za dobijanje upotrebne dozvole i da se raskrsnica pusti u upotrebu.
Na ovaj način dobijamo partnera koji i finansijski učestvuje u realizaciji projekata u iznosu od deset posto, a mi, na taj način ušteđena sredstva investiramo u nove projekte.

 

NASTAVAK USPJEŠNOG POSLOVANJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Nešić, kako ocjenjujete poslovnu 2017. godinu sa aspekta uspješnosti realizacije planskih aktivnosti?

N. NEŠIĆ:
Bez obzira na sve izazove i prepreke, naročito po pitanju promjene Zakona o javnim nabavkama BiH, što je uslovljavalo dinamiku realizacije određenih projekata, smatram da je protekla godina bila usješna.
Zakon o javnim nabavkama je komplikovan, tenderi koje raspisujemo traju 45 dana, ali većinom budu produženi zbog dodatnih pitanja učesnika tendera.
Time dolazimo u situaciju da se rokovi za početak izvođenja radova prolongiraju i sa tog aspekta nisam zadovoljan.
Kada je u pitanju ocjena uspješnosti prethodne godine ostvarili smo dobit u iznosu od 5,9 miliona KM, što ocjenjujem izuzetno dobrim, što je rezultat rada menadžmenta „Puteva RS“.
I u tekućoj godini ćemo ostvariti dobre poslovne rezultate ukoliko realizujemo planirane aktivnosti koje sam ranije predstavio, a nema niti jednog razloga da to ne uradimo.
Redovno održavanje putne mreže, koje podrazumijeva i zimski period, te nove investicije, naša su misija koju ćemo nastaviti uspješno ispunjavati.

 

NENAD NEŠIĆ rođen je 4. jula 1978. godine u Sarajevu.
Početkom rata napušta rodni dom i odlazi u Lukavicu, a u septembru 1993. godine, sa majkom i bratom u Herceg Novi gdje završava Gimnaziju.
Akademsko zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Od 1. januara 2006. godine počinje radno angažovanje u MUP-u RS na poslovima krvnih i seksualnih delikata. Sa željom za daljnim obrazovanjem završava Specijalističke studije na temu terorizma i organizovanog kriminala i zapošljava se u CJB Istočno Sarajevo gdje ostaje do 10. jula 2014. godine.
Sporazumno raskida radni odnos i počinje se aktivno baviti politikom.
Uporedo s tim, sa bratom uspješno rukovodi privatnim preduzećem do 25. jula 2016. godine, kada dolazi na funkciju vršioca dužnosti direktora JP „Putevi RS“, koju i danas obavlja.
Oženjen je i otac kćerke.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com