MR. AGAN DELIBAJRIĆ, DIREKTOR JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK

Graphic1

INTERVJU – MR AGAN DELIBAJRIĆ

MR. AGAN DELIBAJRIĆ, DIREKTOR JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK

DOSLJEDNIM PROVOÐENJEM PRAVA I NADLEŽNOSTI REZULTATI NISU IZOSTALI

Tekst Rašid Hakić
Fotografije JU Direkcija regionalnih cesta TK

Osim nekoliko desetina kilomatara Autoputa 5C, urađenog prema evropskim standardima, opće stanje bosanskohercegovačkih magistralnih i regionalnih puteva sve je samo ne zadovoljavajuće.
I dok je usvajanje seta zakona o akcizama, kojima bi bila ubrzana izgradnja putnog koridora prevahodno političko pitanje, sa neizvjesnim ishodom i radovima na čekanju, stanje na području TK je drugačije i pozitivan primjer drugim bh. sredinama.
Nosilac pozitivnih promjena je JU Direkcija regionalnih cesta TK, sa nizom projekata u fazi realizacije i jasno definisanim planskim aktivnostima.
Na čelu menadžmenta je magistar Agan Delibajrić, koji dugogodišnja menadžerska znanja i iskustva, uspješno potvrđena u vlastitom biznisu, primjenjuje na povjerenoj mu dužnosti.
BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Delibajrić, koje godine je osnovana JU Direkcija regionalnih cesta TK i šta su osnovni elementi misije i vizije?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
JU Direkcija regionalnih cesta TK osnovana je 2013. godine, do kada je radila kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.
Osnovana je Zakonom o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, i upravljala je mrežom regionalnih kantonalnih cesta u ukupnoj dužini od 334,738 kilometara.
Odlukom Vlade Federacije BiH o razvrstavanju regionalnih cesta u magistralne, regionalna cesta Ormanica – Gradačac – Slatina, dužine 20 kilomatara proglašena je magistralnom cestom, tako da trenutno, JU Direkcija regionalnih cesta TK upravlja sa 318,20 kilometara regionalnih cesta, od čega su 292,68 kilometara ceste sa asfaltnim zastorom, a 25,52 kilometara ceste sa makadamskim zastorom.
Naša vizija je osigurati regionalnu cestovnu mrežu kojom se obezbjeđuje siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba.
Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte.
Naš cilj je sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu sa kriterijima i međunarodnim standardima, što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire. Kada je u pitanju misija, to se prije svega odnosi na pružanje svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje i upravljanje bezbjednim i pouzdanim regionalnim cestama.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje su osnovne djelatnosti Direkcije?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
Djelatnost Direkcije regulisana je Zakonom o cestama FBiH, a rad je fokusiran na obavezno redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu, angažmanom zimske službe, na završetak već započetih investicionih poslova, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije. Direkcija u okviru svojih redovnih poslova obavlja i stručno-upravne poslove predviđene Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktima i inicira aktivnosti za donošenje kriterija i standarda koji trenutno nedostaju u oblasti održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i zaštite cesta.
PRIHOD POVEĆAN ZA DVAMILIONA KM

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvom ocjenjujete 2016. godinu po pitanju realizacije planskih aktivnosti?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
Prethodna godina bila je izuzetno uspješna za JU Direkcija regionalnih cesta TK. To potrvrđuje i podatak da smo uspjeli povećati ukupan prihod Direkcije za više od 2 miliona KM i većina Planiranih investicija je završena je u protekloj godini.
One koje nisu završene prenesene su u tekuću godinu i do sada su već urađene. Razlog zbog kojeg neke aktivnosti nismo uspjeli završiti u 2016. godini bio je prvenstveno zbog administrativnih prepreka poput dobijanje građevinskih dozvola i problema u rješavanju odnosa imovinsko-pravne prirode.
Uprkos tome, provođenjem prava i nadležnosti koje su nam na raspolaganju rezultati nisu izostali.

NEOPHODNOST REKONSTRUKCIJE I SANACIJE

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kolika je dužina regionalne cestovne mreže i kakvog je kvaliteta?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
Kao što sam već naveo JU Direkcija regionalnih cesta TK upravlja sa 318,20 kilometara regionalnih cesta od čega su 292,68 kilometara ceste sa asfaltnim zastorom, a 25,52 kilometara ceste sa makadamskim zastorom.
Kvaliteta regionalnih cesta u TK je svakim danom sve veća, a aktivnostima u protekloj godini, sa povećanjem prihoda u iznosu od 2 miliona KM sredstva smo direktno investirati u ceste i cestovnu infrastrukturu. Trenutno stanje regionalnih cesta u Tuzlanskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou.
Na većini dionica potrebna je sveobuhvatna rekonstrukcija, a na nekim dionicama potrebna je sanacija.
Najveći razlog za takvo stanje je nedovoljan iznos finansijskih sredstava, čijim obezbjeđenjem bi se stekli uslovi za rekonstruisanje i sanaciju kompletne mreže regionalnih cesta TK.
U narednom periodu planiramo kreditno zaduženje, čime će se obezbjediti bar dio potrebnih finansijskih sredstava kako bi izvršili rehabilitaciju nekoliko značajnih putnih pravaca i dobili kvalitetnu mrežu regionalnih cesta.

BH BUSINESS MAGAZINE: Koliko je uposlenika u Direkciji i sa kakvom kadrovskom strukturom?

Mr. A. DELIBAJRIĆ: U Direkciji je trenutno uposleno 17 radnika, od čega dva doktora nauka i to doktor geologije i doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva, zatim jedan magistar političkih nauka, jedan magistar građevinarstva, te jedan magistar saobraćaja.
Uposleni su i diplomirani inžinjer građevinarstva, diplomirani ekonomista, dva diplomirana pravnika, te jedan inžinjer građevinarstva, a sedam radnika je sa srednjom strušnom spremom.
BEZREZERVNA PODRŠKA
PREMIJERA I RESORNOG MINISTRA TK

BH BUSINESS MAGAZINE:
Kakvom ocjenjujete saradnju sa ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
JU Direkcija regionalnih cesta TK ima izuzetno dobru saradnju sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK, kao i sa Vladom TK. Ovdje moram napomenuti da premijer kantona, gospodin Bego Gutić i ministar Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja TK, gospodin Mirsad Gluhić, imaju razumijevanja za sve probleme sa kojima se Direkcija susreće u radu i daju nesebičnu podršku radu Direkcije.

VIŠEMILIONSKA INVESTICIONA ULAGANJA

BH BUSINESS MAGAZINE:
Šta predstavlja strateške ciljeve polovanja tokom ove godine i dugoročno?
Mr. A. DELIBAJRIĆ:
U 2017. godini prvi strateški cilj Direkcije je nastavak radova na rekonstrukciji regionalne ceste R459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, u vrijednosti 600.000,00 KM. Rekonstrukcija ove ceste je veoma značajna za povezivanje grada Tuzla sa općinom Čelić i Brčko Distriktom.
Drugi cilj u ovoj godini je završetak druge fazu rekonstrukcije raskrsnice u ulicama Alije Izetbegovića, Patriotske lige i Željezničke, odnosno raskrsnica regionalnih cesta R-469 Živinice- Banovići- Ribnica i R-471 Banovići – Vijenac – Lukavac, u vrijednosti od 900.000,00 KM, čime ćemo dobiti savremenu raskrsnicu sa kružnim tokom saobraćaja u Banovićima, koja će doprinijeti većem i sigurnijem protoku saobraćaja.
Postoji realan problem stanja cestovne infrastrukture na relaciji Živinice – Međaš, posebno jer se tom cestom dolazi do Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Zbog lošeg stanja mosta na ovoj dionici tokom ove godine planira se izgradnja mosta preko rijeke Spreče na regionalnoj cesti R-456 Živinice-Međaš, raspona 36 metara, sa regulacijom korita i izgradnjom privremene saobraćajnice u vrijednosti od 500.000,00 KM.
Planirana je i rekonstrukcija regionalne ceste R-469 Živinice-Međaš, od stacionaže 6+900 do 7+500 metara, nastavak prema Živinicama, u vrijednosti od 500.000,00 KM, te rekonstrukcija regionalne ceste R-469 Živinice-Međaš, od stacionaže 4+160 do 4+660 metara, od raskrsnice za Tuzlu prema Dubravama, u iznosu od 500.000,00 KM.
Ovim će se riješiti bitan segment cestovne infrastrukture, jedne od najznačajnijih regionalnih cesta, jer ista vodi do Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Jedan od strateških ciljeva je i saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona.
Za te namjene u ovoj godini planirano je 860.919,00 KM i to za sanaciju već postojećih, za koja postoji projektna dokumentacija, te za pojavu novih klizišta.
Također, jedan od strateških ciljeva Direkcije je asfaltiranje svih regionalnih cesta sa makadamskim zastorom, sa tendencijom da u narednim godinama regionalne ceste TK budu potpuno asfaltirane. Shodno navedenom, tokom ove godine za stalna sredstva, odnosno ceste i cestovnu infrastruktura, a s ciljem povećanja kvaliteta regionalne putne mreže bit će uloženo oko 11.500.000,00 KM.

BH BUSINESS MAGAZINE:
Koje aktivnosti realizujete u oblasti održavanja prohodnosti cesta u zimskom periodu?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu, angažovanjem zimske službe, je obaveza Direkcije koja je propisana Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju javnih cesta, a vrši se u periodu od 15. novembra tekuće do 15. marta naredne godine.
To podrazumijeva radove na čišćenju snijega sa kolovoza, radove na sprečavanju i otklanjanju poledice na cestama, obilježavanje planuma ceste i informisanje učesnika u saobraćaju o stanju cestovnih pravaca, kao i druge radove neophodne za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u zimskom periodu.
U 2017. godini za zimsko održavanje regionalnih cesta TK planirano je uložiti 1.450.000,00 KM.

AMBICIOZNI I REALNO OSTVARIVI PLANOVI

BH BUSINESS MAGAZINE:
Gospodine Delibajrić, koji su osnovni elementi plana razvoja Direkcije ?

Mr. A. DELIBAJRIĆ:
Neki od osnovnih elemenata plana razvoja su već pomenuti u strateškim ciljevima Direkcije, a to je tendencija da u narednim godinama regionalne ceste TK budu potpuno asfaltirane, da se cesta i cestovna infrastruktura regionalne ceste R-469 Živinice-Međaš, koja vodi do Međunarodnog aerodroma Tuzla, dovede na zadovoljavajući nivo i mnogi drugi.
To ćemo postići nastavljajući aktivnosti koje smo započeli u toku prošle godine, stavljajući akcenat na aktivnosti na većem prikupljanju prihoda od registracija vozila, od izdavanja cestovnih saglasnosti za priključke na regionalnu cestu, stavljanje u funkciju vage za teretna motorna vozila, te nastavak svih drugih aktivnosti koje smo pokrenuli kao i onih koje imamo u planu provesti u narednom periodu.

BIOGRAFIJA

AGAN DELIBAJRIĆ rođen je 21. jula 1959. godine u Tršiću, općina Zvornik.
Osnovnu školu završio je u Kozluku, a zatim srednju Saobraćajno-tehničku školu.
Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru završio je Nastavnički fakultet i stekao zvanje profesora PDO.
Na studiju političkih nauka, odsjek Politologije, nastavio je postdiplomski studij, gdje 27. 12. 2014. godine stiče zvanje magistra političkih nauka.
Na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smjer Poslovna škola, stiče zvanje Menadžera za spoljnju trgovinu i spoljnotrgovinske odnose.
Dugi niz godina bavio se privatnim biznisom, kako prije tako i poslije rata.
Na mjestu direktora preduzeća „DRINA – ŠPED“ d.o.o., koje zapošljava dvadeset radnika, bio je od 1997. do 31. 7. 2015. godine, sa izuzetno uspješnim poslovnim rezultatima, čime je potvrdio menadžerske sposobnosti.
Prije toga radio na poslovima organizacije transporta u Međunarodnoj špediciji.
Rat ga je zatekao kao pripadnika MUP SJB Zvornik.
Direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK je od februara 2016. godine.
Oženjen je i otac troje djece.

Komentari

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com